AVG

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Psychologiepraktijk Uit het web hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wordt heldere en transparante wijze informatie gegeven over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. Er wordt alles aan gedaan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Psychologiepraktijk Uit het web houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

– Jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

– Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vraag om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte ben van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Psychologiepraktijk Uit het web ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Psychologiepraktijk Uit het web verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Dossierplicht; voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelaar, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

– Administratieve doeleinden

– Het onderhouden van eventueel e-mail/telefonisch contact.

 

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

– Een klein deel van de gegevens uit je dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat de praktijk of de administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de volgende gegevens

– Je naam, adres en woonplaats;

– Je geboortedatum;

– De datum van de behandeling;

– Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, EMDR;

– De kosten van het consult;

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Psychologiepraktijk Uit het web de volgende persoonsgegevens van je vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Geboortedatum;

– Geboorteplaats;

– Land;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Geslacht;

– Burgerlijke staat;

– Naam huisarts;

– Adres huisarts;

– Postcode en plaats huisarts;

– Naam eventuele verwijzer;

– Naam eventuele eerdere behandelaars;

– Datum van hulpverlening;

– Gegevens over (psychische)gezondheid;

– Het aanleggen van een dossier met verslagen van de therapiesessies.

 

Uw persoonsgegevens worden door Psychologiepraktijk Uit het web opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van in de WGBO vastgestelde bewaartermijn van maximaal 15 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van een geïnteresseerde

Persoonsgegevens van een geïnteresseerde worden door Psychologiepraktijk Uit het web verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Invullen contactformulier op website

Voor de bovenstaande doelstelling kan Psychologiepraktijk Uit het web de volgende persoonsgegevens van je vragen:

– Voornaam;

– Achternaam;

– E-mailadres;

– Telefoonnummer.

Je persoonsgegevens worden door Psychologiepraktijk Uit het web opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan Psychologiepraktijk Uit het web geeft kunnen aan derde partijen verstrekken worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de eerder beschreven doeleinden.

Er wordt gebruik gemaakt van een derde partij voor:

– Hosting van de website

– Het onderhoud van de website

– Het verzorgen van de (financiële) administratie;

– Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Psychologiepraktijk Uit het web opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien je hier schriftelijk toestemming voor geeft, zoals bij eventueel contact met een huisarts, specialist of verwijzer voor overleg.

 

Binnen de EU

Psychologiepraktijk Uit het web verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Beveiliging

Psychologiepraktijk Uit het web heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens van te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Psychologiepraktijk Uit het web van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– Er wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid gehanteerd op alle systemen;

– Persoonsgegevens worden pseudonimiseren en zijn versleuteld (encrypte) als daar aanleiding toe is;

– Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– Maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.

– Indien er onverhoopt toch misbruik wordt gemaakt van jouw persoonsgegevens (bv doordat een email verkeerd wordt geadresseerd), dan zal dit gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming).

 

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Psychologiepraktijk Uit het web van je ontvangen heeft. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door Psychologiepraktijk Uit het web te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jouw direct aan een andere partij. Psychologiepraktijk Uit het web kan je vragen om je te legitimeren voordat er gehoor kan worden geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan hebt je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Kunnen we er niet uitkomen, dan is dat erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als je naar aanleiding van deze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met me op!

 

Contactgegevens

Psychologiepraktijk Uit het web

Prinsenboslaan 1

3451 HL Vleuten

030-6339882

annette@uithetweb.nl

www.uithetweb.nl